ولی به مرور زمان، متناسب اصلی پیشرفت بخش فضایی سیستمهای تعیین موقعیت، تکنولوژی گیرندههای جی ان اس اس نیز در زمینه اخذ سیگنال از همه منظومهها پیشرفت کردند. به مراد آزمون همین موضوع، میتوان از شیوه نرمافزار RaySurvey (توسعه داده شده توسط کمپانی رایمند) اساسی اتصال به گیرنده جی ان اس اس iRo از بخش Device settings و آنگاه آیتم Satellite، دریافت سیگنال از منظومههای گلوناس، گالیله و بیدو را غیرفعال نمود تا فقط از ماهوارههای جی پی اس به جهت انتخاب وضعیت استفاده نماید. سری ایتریکس این امکان را دارااست تا بصورت آپشن شارژر فندکی اتومبیل ، کابل ارتباط به رایانه، حافظ خودرویی و آنتن خارجی را تعیین نماید. البته ردیاب می تواند پس از دزدیده شدن خودرو، مکان آن را به شما بگوید. در نخست سیستم GPS بهمنظور اهداف نظامی به کارگیری میشد، اما به مرور مهم پرتاب ماهوارههای گوناگون همت شوید علاوه بر کاربردهای نظامی، در حوزه غیرنظامی نیز گزینه استفاده قرار گیرد. حساس این که تعداد ماهوارههای GPS به مرور زمانه افزایش یافت و به 32 ماهواره رسید، اما گزینش وضعیت حتی اهمیت به کار گیری از بهترین گیرنده جی پی اس (از لحاظ دقت گیرنده) در اکثری از محیطهای چالشی دچار نقص‌ جی پی اس ردیاب ماشین است. همانطور که در همین نوشته به طور کامل بررسی کردیم، وجود یک ردیاب برای اعضای اهمیت و آسیبپذیر خانواده ضروری است. به طوری که هر کدام از کانالها وظیفه دریافت سیگنال از یک ماهواره و فرکانس خاص را بر عهده دارند. در تراز بعد، می توان این عمل را اصلی دریافت سیگنال از تمامی منظومهها انجام اعطا کرد تا تفاوت فی مابین فیکس شدن در محفظه چالشی یکبار صرفاً حیاتی ماهوارههای GPS و یکبار با تیم ماهوارههای سامانه GNSS معین گردد. سپس در یک شرایط چالشی قرار گرفته و به جهت فیکس شدن گیرنده مبادرت نمود. بنابراین، در بخشها چالشی بهترین کارایی را خواهند داشت. در چنین شرایطی در صورتی که والدین بتوانند از حالت مکانی لحظه به لحظه فرزند خود آگاه شده و حتی صدای محفظه اطراف وی را نیز بشنوند فرضی آسوده خواهند داشت. این امکان بارز در دستگاههای جی ان اس اس، منجر میگردد که حداکثر مناطق بر روی زمین را بتوانند به طور فیکس و دقیق، موقعیتیابی کنند. بخش فضایی: همین بخش شامل ماهوارههایی می شود که در مدار میانی زمین قرار گرفتهاند. اما کماکان همین سیستم بهطور تلفیقی با GPS به جهت ناوبری و تعیین حالت استفاده میشود. در اینجا اکثر به باز‌نگری وب وبسایت جی پی اس ژاپنی.

ایندکسر